blogcoli

Blogcoli.com is the super useful Blogging Site for content writers to write, share, and interact with million audiences. In addition, Writer will experience the best benefit of WordPress tools in using Blogcoli.

การย่อลิงค์ยุค 4.0 ง่าย รวดเร็ว ปลอดภัย

ย่อลิงค์คืออะไร การย่อลิงค์ (URL shortening) เป็นกระบวนการที่ใช้สำหรับลดขนาดของลิงค์หรือที่อยู่เว็บเพจเป็นรูปแบบที่สั้นลง เพื่อทำให้ลิงค์มีความสะดวกและง่ายต่อการแชร์ในช่องทางต่างๆ รวมถึงการโพสต์ในโซเชียลมีเดียหรือส่งให้ผู้อื่นทางอีเมลหรือแชท โดยที่เมื่อคนอื่นๆ คลิกที่ลิงค์ที่ถูกย่อลง จะถูกนำไปยังเว็บไซต์ต้นฉบับที่ลิงค์นั้นชี้ไปการย่อลิงค์ทำงานโดยการใช้บริการของผู้ให้บริการย่อลิงค์ ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการเหล่านี้จะรับลิงค์ที่คุณต้องการย่อลงและสร้างลิงค์สั้นใหม่ให้คุณ ลิงค์สั้นที่ได้นั้นจะชี้ไปยังหน้าเว็บไซต์ต้นฉบับ แต่ในลักษณะของ URL shortening บางบริการอาจเพิ่มข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปในลิงค์สั้น เช่น เพิ่มสถิติการเข้าชมหรือการติดตามผู้คลิก ตัวอย่างเว็บย่อลิงค์ ตัวอย่างบริการย่อลิงค์ที่นิยมใช้ปัจจุบันรวมถึง Bitly, TinyURL, Ow.ly, Firebase Dynamic Links, และ Joo.gl เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงบริการเหล่านี้ได้ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง โดยในบางกรณี บริการย่อลิงค์อาจเสนอฟีเจอร์เพิ่มเติม เช่น การกำหนดชื่อเรียกสั้นด้วยตนเอง การกำหนดรหัสผ่าน เป็นต้น