in Arts & Entertainment

ตะคริวป้องกันได้


วิธีที่จะช่ วยป้องกันการเกิ ดตะคริวได้ง่ายที่สุด คือ หลี กเลี่ยงการออกกำลั งกายจนทำให้เกิดการตึงของกล้ามเนื้ อมากๆ ซึ่งเป็นสาเหตุของตะคริว นอกจากนั้น ยังมีวิธีต่างๆ ที่ช่วยป้องกั นการเกิดตะคริวได้ ดั งนี้ คือ

  • ดื่มน้ำในปริมาณที่มากพอเพี ยงในแต่ละวัน อย่าให้ร่ างกายขาดน้ำ โดยเฉพาะขณะออกกำลังกาย
  • จำกัดการดื่ม หรือ หลีกเลี่ยงการดื่ม เครื่องดื่ มที่มีแอลกอฮอล์
  • รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ที่อุดมไปด้ วยแคลเซียม โปแตสเซี ยม และแมกนีเซี ยม (โดยเฉพาะอย่างยิ่งสตรีมีครรภ์)
  • ยืดเหยี ยดกล้ามเนื้อทุกครั้ งก่อนการเล่นกีฬาและการออกกำลั งกาย
  • ไม่ควรออกกำลังกายทันที หลั งจาก รับประทานอาหารเสร็ จใหม่ๆ
  • ลดการรับประทานอาหารและเครื่อ งดื่ม ที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน เช่น กาแฟ และ ช็อกโกแลต

นอกจากนั้น ยังสามารถปรึ กษาแพทย์ในการรั บประทานอาหารเสริ ม หรือ วิตามิน เพื่ อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็น ก็เป็นอี กทางหนึ่ง ที่จะป้องกัน ไม่ให้เกิ ดตะคริ วได้

ปวดข้อ-เข่าอยู่ไหม…สมุนไพรช่วยได้